Home >>Editorial Board

The 7th Editorial Board of 《Journal of Xi’an Polytechnic University》


Consultant:

Bao Zheng, Hou Xun, Yu Minfang, Zhou Xiang, Sun Jinliang, Yu Jianyong, Yang Guorong, Zhu Baoyu, Shi Tianwei(Taiwan), John W S Hearle(UK), Garth A Carnaby(U.S.A)

Director of editorial board:

Yao Mu

Deputy director of editorial board:

Gao Yong, Li Pengfei

Member of editorial board:

Wan Ming, Ma Dong, Wang Xungai(Australia), Wang Zhigang, Sun Runjun, Liu Jiangnan, Liu Chi, Li Long, Li Yi(UK), Li Pengfei, Zhu Changjun, Zhu Xinjuan, Zhu Yaolin, Di Yuhui, Xing Jianwei, Meng Jiaguang, Zhang Xing, Chen Xiaogang(UK), Chen Zenglu, Chen Yongdang, Chen Jinguang, Lai Kan, Gu Xiujie, Yang Jing, Yang Jianzhong, Ying Boan, Zheng Changzheng. Wu Hui, Wu Hailiang, Bin Yuezhen, Xu Guangshen, Yao Mu, Guo Wei, He Xingshi, Zhao Xiaohui, Zhao Xiaofeng, Shi Meiwu, Gao Yong, Xu Jun, Xu Bugao(U.S.A), Xu Chunye(U.S.A), Xu Weilin, Mei Fanmin, Huang Xiang, Huang Xinbo, Pan Ning(U.S.A), Dai Hong

Editor in chief:

Yao Mu

Associate editor in chief:

Li Pengfei, Wu Hui

Secretary:

Meng Chao, Tian Li